Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa jest to umowa, którą zawieramy poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, przykładowo na pokazach, na które jesteśmy zapraszani,
a które organizowane są w hotelach czy pensjonatach, ale także umowy zawierane u nas w domu, w czasie wizyty akwizytora, który oferuje nam zakup jakichś towarów bądź skorzystanie z usług danego przedsiębiorcy.

W ostatnim czasie bardzo często słyszy się o domowych wizytach przedstawicieli różnych firm (nieuczciwie podających się niekiedy za pracowników znanych nam dostawców prądu czy też pracowników Urzędu Regulacji Energetyki) oferujących nam istotne obniżenie rachunków za energię elektryczną pod warunkiem podpisania umowy o zmianę dostawcy prądu. Jak się później okazuje składane deklaracje nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, zaś umowa podpisana z nieuczciwym akwizytorem skutkuje znacznym podwyższeniem rachunków za energię elektryczną.

Co zatem zrobić w sytuacji, gdy podpisaliśmy już umowę na mocy której zakupiliśmy zestaw bardzo drogich, ale zupełnie nam niepotrzebnych garnków lub gdy zmieniliśmy dostawcę prądu, ale po bardziej szczegółowej analizie zapisów umowy okazuje się że zamiast zmniejszyć wysokość rachunku za prąd doprowadziliśmy do istotnego wzrostu naszych wydatków? Gdy zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorcy, mamy aż 14 dni na odstąpienie od niej, co gwarantują nam przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Co ważne możemy odstąpić od umowy bez konieczności podania przyczyny. Początek biegu terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu rozpoczyna się co do zasady od dnia zawarcia umowy. Wyjątkiem pozostają jednakże umowy, których przedmiot polega na przeniesieniu własności rzeczy, np. gdy zawieramy umowę sprzedaży. Wówczas bieg 14 – dniowego terminu liczony jest od momentu objęcia tej rzeczy w posiadanie, a więc od momentu dostarczenia nam nabytej rzeczy.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku gdy przedsiębiorca zaniecha poinformowania o przysługującym nam uprawnieniu do odstąpienia od umowy. Wówczas prawo to wygaśnie dopiero po upływie 12 miesięcy liczonych od upływu standardowego 14 dniowego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Taki oświadczenie najlepiej jest wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zasadą jest, że konsument może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów, przykładowo kosztów dostawy, czy kosztów opakowania. Ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka odstępstw od tej zasady. I tak konsument może zostać obciążony kosztami stanowiącymi różnicę pomiędzy ceną wybranego przez niego sposobu dostawy, a ceną najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia nabytego towaru zaoferowanego przez przedsiębiorcę. Przykładowo sprzedający zaoferował nam dostawę zakupionego przez nas kremu listem ekonomicznym za cenę 10 zł oraz przy wykorzystaniu usług kuriera za kwotę 20 zł, jeśli wybraliśmy kuriera to wówczas sprzedający może domagać się zwrotu tylko kwoty 10 zł. Dodatkowo konsument może zostać obciążony kosztami zwrotu rzeczy, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa skutkuje powstaniem obowiązku wzajemnego zwrotu świadczeń tak po stronie przedsiębiorcy, jak i konsumenta. W praktyce oznacza to, że konsument zobowiązany jest odesłać nabyta uprzednio rzecz, a przedsiębiorca zobligowany jest zwrócić wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy według wskazanych powyżej zasad. Od momentu kiedy złożymy oświadczenie o odstąpieniu od umowy mamy 14 dni na odesłanie rzeczy. Przedsiębiorca z kolei powinien zwrócić nam zapłaconą kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy bądź dowodu jej odesłania. 

Zobacz pozostałe aktualności