Odszkodowanie w przypadku kolizji drogowej

Kolizje drogowe i wypadki to niestety codzienność na polskich drogach. Tylko w 2016 roku zgłoszone zostały Policji 406 622 kolizje oraz 33 664 wypadki, a tendencja pozostaje wzrostowa. Co powinniśmy wiedzieć o naszych prawach w zakresie odszkodowań jeżeli nasz pojazd został w takim zdarzeniu zniszczony lub uszkodzony?

Każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu obowiązany jest do posiadania polisy OC, czyli obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązkowość posiadania ubezpieczenia ma gwarantować wszystkim ewentualnym poszkodowanym w wypadkach drogowych rekompensatę poniesionych szkód, nie zawsze bowiem sprawca wypadku byłby w stanie samodzielnie, z własnych środków, wypłacić poszkodowanemu odpowiednie świadczenie. Dzięki ubezpieczeniu środki dla poszkodowanego wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy, tak dzieje się między innymi w przypadku kolizji drogowej, w której uszkodzony zostaje pojazd poszkodowanego.

W niniejszym artykule opisana zostanie problematyka uzyskiwania wypłaty świadczeń za uszkodzenie pojazdu, czyli za tak zwaną szkodę rzeczową. Jakie czynności powinniśmy podjąć niezwłocznie po zaistnieniu kolizji, w której jesteśmy poszkodowanymi? Warto na pewno zrobić zdjęcia miejsca kolizji i swojego pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem zaistniałych uszkodzeń. Następnie sprawca kolizji jest zobowiązany do spisania oświadczenia zawierającego określenie miejsca zdarzenia, numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w kolizji, dokładne dane kierowców, wskazanie danych ubezpieczyciela i numeru polisy OC oraz określenie kto ponosi winę za zaistnienie kolizji. Zdarza się, że sprawcy odmawiają sporządzenia oświadczenia, w takim wypadku należy bezwzględnie wezwać policję.

Szkodę zgłaszamy w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy kolizji. Towarzystwo ubezpieczeniowe rozpocznie procedurę likwidacji szkody, w pierwszej kolejności przeprowadzi oględziny pojazdu i sporządzi kalkulację naprawy pojazdu. Na jej podstawie stwierdzi, czy w pojeździe wystąpiła szkoda częściowa, czy też całkowita. Szkoda całkowita występuje, kiedy pojazdu nie da się naprawić lub koszt naprawy przekroczy 100% wartości pojazdu sprzed szkody. Uwaga! Ubezpieczyciele często nadużywają prawa do stwierdzenia szkody całkowitej, gdyż jest to dla nich finansowo korzystniejsze. W kalkulacji naprawy zaniżają wartość pojazdu sprzed szkody a zawyżają koszt naprawy i wówczas wypłacają odszkodowanie jedynie w wysokości różnicy między wartością pojazdu sprzed szkody i po szkodzie. Za każdym razem warto przeanalizować treść kalkulacji naprawy i jeżeli stwierdzimy nieprawidłowości, to nie wahajmy się złożyć odwołania od decyzji stwierdzającej szkodę całkowitą i przedłóżmy własne obliczenia (możemy posiłkować się opinią warsztatu samochodowego, czy też rzeczoznawcy samochodowego). Pamiętajmy także, że stwierdzenie szkody całkowitej i wypłata z tego tytułu odszkodowania nie zamyka nam drogi do wykonania naprawy we własnym zakresie, bowiem mamy prawo wykorzystać uzyskane środki według własnego uznania.

Jak wygląda ustalenie wartości odszkodowania w przypadku szkody częściowej? Najprościej ujmując odszkodowanie powinno wynosić tyle, ile koszt naprawy pojazdu. Mamy jednak do wyboru dwie metody likwidacji szkody częściowej: kosztorysową oraz bezgotówkową. W wariancie kosztorysowym uzyskamy odszkodowanie w takiej wysokości w jakiej koszt naprawy wyliczył ubezpieczyciel w kalkulacji, środki zostaną nam wypłacone na konto bankowe lub w kasie ubezpieczyciela. We własnym zakresie organizujemy następnie za te środki naprawę. Forma bezgotówkowa z kolei zakłada, że naprawa odbywa się w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem, z którym następnie warsztat się rozlicza. Doświadczenie pokazuje, iż w większości przypadków poszkodowani decydują się na likwidację szkody w formie kosztorysowej. Opłaca się to w szczególności w przypadku starszych pojazdów – koszt wykonania naprawy z wykorzystaniem części zamiennych u zaprzyjaźnionych mechaników często okazuje się niższy niż wynikający z kalkulacji.

Z ubezpieczenia OC sprawcy szkody, poza wypłatą środków za szkodę w pojeździe, możemy uzyskać także inne świadczenia, przykładowo zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów badań technicznych pojazdu po naprawie.

Bez względu na to, czy w pojeździe stwierdzona zostanie szkoda częściowa, czy też całkowita pamiętajmy o wnikliwym zapoznawaniu się z treścią decyzji wydawanych przez ubezpieczyciela oraz o naszym prawie do złożenia od nich odwołania. Wydanie przez ubezpieczyciela decyzji ostatecznej w danej sprawie również nie oznacza, że poszkodowanemu pozostaje pogodzenie się z jej treścią. Jeżeli uważamy, że wysokość przyznanego odszkodowania jest z różnych względów zaniżona warto przedstawić dokumentację sprawy prawnikowi, który pomoże zdecydować o ewentualnym dochodzeniu dodatkowej kwoty przed sądem.

Zobacz pozostałe aktualności