Spory sądowe i zastępstwo procesowe

Spory sądowe i zastępstwo procesowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentowania swoich Klientów w sporach sądowych i pozasądowych, w tym również w sporach z organami administracji publicznej. Zakresem działania Kancelarii objęte są spory sądowe z zakresu: prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego oraz spadkowego, prawa spółek, prawa handlowego i gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa nieruchomości w zakresie dotyczącym...
Czytaj więcej

Prawo spółek oraz prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria świadczy usługi związane z kompleksową obsługą w zakresie tworzenia i oceny umów, regulaminów, (także pod kątem podatkowym), jak również obsługą prawną procesów zakładania, przekształceń i likwidacji działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie opracowania i przygotowania: umów i zmian do umów spółek prawa handlowego, uchwał wspólników, regulaminów organów spółek, dokumentów rejestrowych spółek, łącznie z reprezentacją...
Czytaj więcej

Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria pomaga w skutecznym przeprowadzaniu procesów odszkodowawczych na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy i w miejscach publicznych. Celem naszych działań jest uzyskanie dla Klientów jak najwyższych świadczeń, które są w większości przypadków zaniżane przez ubezpieczycieli. Oferujemy bezpłatną analizę każdego zgłoszenia w celu oszacowania możliwej do uzyskania kompensacji, na którą w...
Czytaj więcej

Świadczenie usług w zakresie prawa pracy

Kancelaria realizuje na rzecz swoich Klientów obsługę prawną związaną ze stałym, bieżącym świadczeniem usług w zakresie związanym z prawem pracy. Opracowujemy oraz analizujemy umowy o pracę, świadectwa pracy oraz inne wewnątrzzakładowe akty prawa pracy, dodatkowo świadczymy usługi doradcze w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy lub umów prawnych o podobnym charakterze. Kancelaria prowadzi także spory...
Czytaj więcej

Prawo Cywilne w tym prawo rodzinne oraz spadkowe

Kancelaria świadczy dla Klientów obsługę prawną związaną z opracowywaniem projektów umów sprzedaży (przedwstępnych oraz przyrzecznych), umów zarządzania nieruchomościami, umów najmu, dzierżawy oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym, dodatkowo pomagamy w ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach oraz zabezpieczeń na nieruchomościach (hipoteki, przewłaszczenie na zabezpieczenie). Przygotowujemy dla Klientów kancelarii umowy majątkowe małżeńskie, pomagamy w podziale majątku...
Czytaj więcej