Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Pracownik, z którym pracodawca postanowił zakończyć współpracę poprzez złożenie wypowiedzenia, powinien zweryfikować, czy zostały przy tym zachowane reguły określone w prawie pracy. Być może warto będzie odwołać się od otrzymanego wypowiedzenia i uzyskać w ten sposób przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

Elementy, na jakie należy zwrócić uwagę to: forma wypowiedzenia, treść wypowiedzenia oraz zbadanie, czy nie należymy do grupy pracowników objętych ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Po przeanalizowaniu wszystkich powyższych zagadnień możliwe będzie podjęcie decyzji o ewentualnym złożeniu odwołania do sądu pracy. W tym punkcie bardzo ważnym jest zaznaczenie, że termin na wniesienie odwołania wynosi jedynie 21 dni liczonych od dnia doręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy. Nie powinno się zatem zwlekać, tylko niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia zweryfikować jego poprawność.

Pierwszą rzeczą, którą oceniamy, to forma wypowiedzenia. Bezwzględnie wymagana jest przy tej czynności forma pisemna. Jaki skutek ma zatem wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę w innej formie np. w formie wiadomości email lub ustnie? Wypowiedzenie będzie skuteczne, ale wadliwe i na tę okoliczność będzie można powołać się w odwołaniu. Nie ma natomiast znaczenia odmowa pracownika przyjęcia pisma pracodawcy o wypowiedzeniu umowy. Podstawą odwołania nie może być zatem okoliczność, że pracownik wypowiedzenia nie podpisał.

Na treść wypowiedzenia powinno się składać: określenie miejscowości i daty, danych pracodawcy i pracownika, następnie oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a także wskazanie daty zawarcia umowy o pracę i terminu upływu okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać podpisane przez pracodawcę własnoręcznie, a także zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do złożenia odwołania. Jeżeli umowa o pracę zawarta była na czas nieokreślony, wówczas dodatkowo pracodawca jest zobowiązany wskazać w wypowiedzeniu przyczynę wypowiedzenia umowy.

Częstymi błędami pracodawców są te, związane z nieprawidłowym określaniem przyczyny wypowiedzenia. Prawo pracy dopuszcza różne sposoby określenia przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Z oświadczenia pracodawcy powinno jednak wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi i usprawiedliwiającego rozwiązanie z nim stosunku pracy. Przyczyna powinna być konkretna, zrozumiała i musi mieć charakter rzeczywisty. Przykładowo wskazanie „niespełnienia oczekiwań pracodawcy w związku z zajmowanym stanowiskiem”, bez konkretyzacji, o jakie oczekiwania chodziło, nie może być uznane za podanie konkretnej i rzeczywistej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę. Podobnie nie jest również wystarczające określenie jako przyczyny wypowiedzenia „niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków” ani „zmian w organizacji pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy”.

Inaczej niż w przypadku błędów związanych z podaniem przyczyny wypowiedzenia, brak pouczenia pracownika o prawie odwołania do sądu pracy czy błąd w takim pouczeniu, np. wskazanie niewłaściwego sądu, nie może stanowić samodzielnej podstawy odwołania do sądu pracy. Jeżeli jednak pracodawca nie pouczył pracownika o prawie do odwołania, wówczas może to usprawiedliwić przekroczenie przez pracownika 21-dniowego terminu na jego złożenie
w sądzie pracy.

Ostatnim punktem weryfikacji wypowiedzenia jest sprawdzenie, czy nie należymy do grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem. Są to: osoby w wieku przedemerytalnym (4 lata do emerytury), osoby  w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. przebywające na zwolnieniu lekarskim), kobiety w ciąży i w trakcie urlopu macierzyńskiego, działacze związkowi, posłowie, senatorowie, radni, społeczni inspektorzy pracy, młodociani oraz członkowie rady nadzorczej.

Jeżeli stwierdzimy, że zostały w stosunku do nas naruszone przepisy o dokonywaniu wypowiedzenia umowy o pracę pozostaje podjęcie decyzji o sporządzeniu i wniesieniu odwołania. To ważny etap, gdyż zaniechanie złożenia odwołania i upływ terminu na jego złożenie powoduje skuteczne rozwiązanie umowy o pracę, a pracownik nie będzie już mógł w inny sposób zakwestionować wypowiedzenia.

Zobacz pozostałe aktualności